PROJECTS     WORKS     ABOUT     CONTACT     SKLEP    ︎

PL / EN     ︎    ︎Prawa Autorskie
Poniżej znajdują się informacje o prawach dotyczących własności i prawami przysługującymi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), związane z zakupem Fotografii autorstwa Agnieszki Gotowały.

Wraz z zakupem mojej Fotografii stajesz się jej właścicielem, nie nabywasz jednak autorskich praw majątkowych do samego Utworu ani nie uzyskujesz uprawnienia do wykonywania autorskich praw osobistych. Możesz korzystać z jego własności z poszanowaniem moich autorskich praw osobistych i majątkowych. W świetle obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do:

  • korzystania z Utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego, to znaczy, że możesz udostępniać Utwór osobom pozostającym z Tobą w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskim. Przykładem może być udostępnienie bliskim osobom Utworu przez media społecznościowe przez prywatne konto. Udostępnienie przez konto publiczne bądź w taki sposób aby mogło się z nim zapoznać większe grono odbiorców nie będzie traktowane jako dozwolony użytek osobisty.

  • publicznego wystawienia, np. w galerii bądź w muzeum, jeżeli nie będzie to łączyło się z osiąganiem przez Ciebie korzyści majątkowych. Publiczne wystawienie nie jest równoznaczne z publicznym udostępnianiem Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.


W sytuacji zawodowej odsprzedaży (w tym również dokonanej za pośrednictwem podmiotów profesjonalnie zajmujących się obrotem dziełami sztuki) mam prawo do wynagrodzenia za udział w zysku od sprzedaży, tzw. droite de suite, które stanowi sumę poniższych stawek:

  • 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz

  • 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz

  • 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz

  • 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz

  • 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro

– jednak nie wyższego niż równowartość 12 500 euro. Przy odsprzedaży do 100 euro wynagrodzenie to nie obowiązuje.


W przypadku zainteresowania nabyciem autorskich praw majątkowych lub licencją, zapraszam do kontaktu.
© 2021-2022 Agnieszka Gotowała© 2021-2022 Agnieszka Gotowała