PROJECTS     WORKS     ABOUT     CONTACT     SKLEP    ︎

PL / EN     ︎    ︎Regulamin
Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.agnieszkagotowala.com/Sklep, prowadzonego przez Agnieszkę Gotowałę.

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Przedmiot Umowy sprzedaży
§ 3. Rola, prawa i obowiązki Sprzedawczyni
§ 4. Prawa i obowiązki Klienta
§ 5. Zasady zawierania Umowy sprzedaży przez Formularz zamówień
§ 6. Zasady zawierania Umowy sprzedaży przez pocztę elektroniczną
§ 7. Sposoby i terminy płatności
§ 8. Koszt, sposoby i Termin dostawy Utworu oraz Termin realizacji
§ 9. Brak prawa do odstąpienia od Umowy
§ 10. Reklamacje
§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
§ 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
§ 13. Postanowienia końcowe§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa polskiego reguluje kwestie dotyczące zawierania Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego www.agnieszkagotowala.com/Sklep oraz poczty elektronicznej Sprzedawczyni.
 2. Sklep internetowy pod adresem www.agnieszkagotowala.com/Sklep jest prowadzony przez Agnieszkę Gotowałę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: AGNIESZKA GOTOWAŁA ATELIER przy ul. Joachima Lelewela 4 lok. 310 we Wrocławiu (53-505), NIP / VAT UE: PL 8942875926.
 3. Kontakt ze Sprzedawczynią możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: agnieszka.gotowala@gmail.com.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, chyba że dane postanowienia Regulaminu stanowią inaczej i są skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jeżeli Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, a z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sprzedawczyni przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w ︎︎︎ Polityce Prywatności.
 7. Definicje istotnych pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Regulamin – postanowienia niniejszego regulaminu wraz z późniejszymi zmianami.
  2. Sklep internetowy – sklep pod adresem www.agnieszkagotowala.com/Sklep.
  3. Sprzedawczyni – Agnieszka Gotowała, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AGNIESZKA GOTOWAŁA ATELIER przy ul. Joachima Lelewela 4 lok. 310 we Wrocławiu (53-505), NIP / VAT UE: PL 8942875926; zamiennie nazwana „Autorką”.
  4. Utwór – praca artystyczna autorstwa Agnieszki Gotowały, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawczynią, zwana zamiennie „Dziełem sztuki”. W tym m.in. autorska Fotografia, która jest kolekcjonerskim wydrukiem fotograficznym na archiwalnym papierze w limitowanej edycji, numerowana i sygnowana na odwrocie, do której dołączony jest certyfikat autentyczności.
  5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym lub poprzez pocztę elektroniczną. Klienci dzielą się na Konsumentów bądź Przedsiębiorców.
  6. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca Umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.), której przedmiotem jest Utwór, zawarta między Sprzedawczynią a Klientem poprzez Sklep internetowy Sprzedawczyni albo poprzez pocztę elektroniczną. Umowa zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zamówienia. Zawarcie umowy przez pocztę elektroniczną możliwe jest wyłącznie w sytuacji chęci zapłaty za Utwór bezpośrednio w walucie złotych polskich.
  9. Dzień roboczy – jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia bądź w wiadomości e-mail do Sprzedawczyni, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Utworu.
  11. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Utworów do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.
  12. Potwierdzenie zamówienia – informacja wysłana przez Sprzedawczynię Klientowi na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail potwierdzająca złożenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia, Ceną utworu, kosztami dostawy. Potwierdzenie zamówienia wysłane na skutek przesłania wiadomości z oświadczeniem chęci zawarcia Umowy sprzedaży poprzez pocztę elektroniczną, zawierać także będzie dane do płatności za Zamówienie wraz z terminem płatności. Otrzymanie Potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
  13. Cena Utworu – cena Utworu wraz z podatkami (tj. w kwocie brutto) podana w euro, w przypadku wysyłki zagranicznej nie zawiera ewentualnych podatków celnych. Gdy umowa zawierana jest poprzez pocztę elektroniczną cena Utworu wraz z podatkami (tj. w kwocie brutto) będzie podana w złotych polskich.
  14. Termin realizacji – czas wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawczynię, tj. liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do dnia wydania Utworu zewnętrznej firmie kurierskiej. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej przez pocztę elektroniczną terminu wykonania umowy przez Sprzedawczynię liczony jest od momentu zaksięgowania całkowitej ceny Utworu na koncie bankowym Sprzedawczyni.
  15. Termin dostawy – czas liczony od momentu nadania przesyłki z Utworem przez Sprzedawczynię do momentu doręczenia jej Klientowi. Szacowany czas dostawy oraz koszty dostawy podane są pod następującym linkiem ︎︎︎ Dostawa.


§ 2. Przedmiot Umowy sprzedaży


 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Utwory, które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Autorką Dzieł sztuki jest Agnieszka Gotowała, której przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści oraz wizerunków Dzieł sztuki znajdujących się na stronie internetowej www.agnieszkagotowala.com oraz na stronie Sklepu internetowego bez zgody Autorki. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autorki będzie wiązało się z odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Zakup Dzieł sztuki nie oznacza przeniesienia na Klienta autorskich praw majątkowych ani udzielenia upoważnienia do wykonywania praw osobistych. W przypadku zainteresowania nabyciem autorskich praw majątkowych bądź licencji, Klient proszony jest o bezpośredni kontakt z Autorką poprzez pocztę elektroniczną: agnieszka.gotowala@gmail.com.
 4. Informacja o przysługujących Klientowi prawach związanych z własnością i prawami przysługującymi mu na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) znajduje się pod linkiem ︎︎︎ Prawa Autorskie.


§ 3. Rola, prawa i obowiązki Sprzedawczyni


 1. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Utworu oraz wycofania poszczególnych Utworów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego. Zmiana Ceny Utworu lub wycofanie Utworów nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Sprzedawczyni zobowiązuje się, aby oferta w Sklepie internetowym była rzetelna i aktualna.
 3. Sprzedawczyni zobowiązuje się do dostarczenia Utworu wolnego od wad fizycznych i prawnych.
 4. Sprzedawczyni nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy wypełnianiu Formularza zamówienia.
 5. Sprzedawczyni nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice pomiędzy prezentacją internetową Utworu, a jego wyglądem faktycznym, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych preferencji w ustawieniach koloru ekranu komputera Klienta.
 6. Sprzedawczyni nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, przeszkodami leżącymi po stronie dostawcy hostingu oraz elektronicznych serwisów płatności, czy brakiem dostępu do Internetu przez Klienta.
 7. Informacje o przerwach w realizacji Umów sprzedaży przez Sprzedawczynię pojawią się na stronie głównej Sklepu internetowego. Umowy sprzedaży zawarte przed umieszczeniem informacji o przerwie zostaną zrealizowane zgodnie z Terminem realizacji, wskazanym w § 8 ust. 7 Regulaminu. Natomiast te, które zostaną zawarte po umieszczeniu informacji, zostaną zrealizowane z zachowaniem Terminu realizacji, jednakże termin ten będzie liczony od dnia po ostatnim dniu trwania przerwy.


§ 4. Prawa i obowiązki Klienta


 1. Klient, przed złożeniem Zamówienia, powinien zapoznać się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza, że Klient zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń.
 2. Klient przed zawarciem Umowy sprzedaży ma pełny dostęp do informacji o oferowanym Utworze, w tym informacje o Cenie Utworu, możliwych sposobach zapłaty, kosztach i sposobie dostawy.
 3. Klient, składając Zamówienie poprzez Formularz zamówienia, powinien prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym, wypełnić wszystkie jego pola. Niewypełnienie Formularza zamówienia bądź brak uiszczonej Ceny Utworu wraz z kosztami dostawy będzie równał się z odstąpieniem od zakupu.
 4. Klient zobowiązuje się do otworzenia przesyłki z Utworem przy kurierze. W przypadku uszkodzeń Utworu zobowiązuje się do sporządzenia protokołu uszkodzeń przy kurierze.


§ 5. Zasady zawierania Umowy sprzedaży przez Formularz zamówień


 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawczynią a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
 2. Transakcje zakupu dokonane poza Dniami roboczymi będą realizowane w kolejności ich złożenia w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym transakcja została zawarta.
 3. Cena Utworu podana jest na stronie Sklepu internetowego obok danego Utworu oraz w trakcie składania Zamówienia w Formularzu zamówienia. O kosztach dostawy Klient informowany jest w Formularzu zamówienia w trakcie składania Zamówienia bądź pod linkiem ︎︎︎ Dostawa.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień:
  1. Po wyborze Utworu oraz jego formatem, aby dodać Utwór do elektronicznego koszyka, należy kliknąć przycisk „Add to Card”, co jednocześnie spowoduje otwarcie Formularza zamówienia. Aby otworzyć Formularz zamówienia ze strony sklepu należy kliknąć przycisk „Your Card” bądź ︎.
  2. Kolejno, aby złożyć Zamówienie w Formularzu zamówień należy wypełnić pola odpowiednimi informacjami, następnie wybrać formę dostawy, po czym dokonać płatności.
  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawczyni niezwłocznie przesyła Klientowi Potwierdzenie zamówienia oraz tym samym przyjmuje Zamówienie do realizacji.
  4. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, że dany Utwór jest niedostępny Sprzedawczyni niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, poinformuje o tym fakcie Klienta i zwróci zapłacona przez niego kwotę. Zwrot Ceny Utworu wraz z kosztami dostawy nastąpi na rachunek bankowy Klienta. W tym celu Klient zostanie poproszony o podanie numeru rachunku bankowego.
 5. W sytuacji gdy Klient chce otrzymać fakturę należy zostawić taką informację wraz z wszelkimi danymi do wystawienia faktury w Formularzu zamówienia w miejscu na notatki.
 6. Istnieje możliwość zapłaty w walucie złotych polskich, w takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia § 6 Regulaminu.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi Potwierdzenia zamówienia.


§ 6. Zasady zawierania Umowy sprzedaży przez pocztę elektroniczną


 1. Dla Klientów, którzy chcą dokonać zapłaty w walucie złotych polskich, istnieje możliwość zawarcia Umowy sprzedaży poza Formularzem zamówień. W takiej sytuacji należy zwrócić się do Sprzedawczyni drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.gotowala@gmail.com z oświadczeniem woli zawierającym chęć zawarcia Umowy sprzedaży Utworu znajdującego się w ofercie Sklepu internetowego. W oświadczeniu tym należy wskazać dokładny opis Utworu ze Sklepu internetowego (podać tytuł, format, cenę).
 2. Potwierdzenie zamówienia wraz z danymi do płatności nastąpi w terminie do 5 Dni roboczych.
 3. Brak zapłaty Ceny Utworu wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Potwierdzenia zamówienia przez Klienta będzie równał się z odstąpieniem od zakupu.
 4. Postanowienia Regulaminu, których treść wyraźnie nie dotyczy wyłącznie zawierania Umowy sprzedaży przez Formularz zamówienia stosuje się odpowiednio do Umów sprzedaży zawieranych przez pocztę elektroniczną.


§ 7. Sposoby i terminy płatności


 1. Sprzedawczyni udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  1. Zawieranej poprzez Formularz zamówienia – płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności: PayPal i Stripe.
  2. Zawieranej poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną – płatność przelewem w walucie złotych polskich na rachunek bankowy Sprzedawczyni podany w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem w walucie złotych polskich Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Chwilą zapłaty, w sytuacji zawarcia umowy przez pocztę elektroniczną, jest moment uznania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawczyni. Opłacenie Zamówienia jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji Zamówienia.


§ 8. Koszt, sposoby i Termin dostawy Utworu oraz Termin realizacji


 1. Dostawa Utworu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Utworu są podane pod linkiem ︎︎︎ Dostawa oraz w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Utworu dostępna jest zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
 3. Doręczenia Utworów na adres poza granicami Polski mogą wiązać się z opłatami celnymi danego kraju.
 4. W przypadku gdy dostawa do danego kraju nie jest zawarta w Formularzu zamówienia Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawczynią. W takiej sytuacji Umowa sprzedaży może zostać zwarta przez pocztę elektroniczną. Do takiej Umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia z § 6 Regulaminu.
 5. Dostawa Utworu odbywać się będzie ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 6. Szacowany Termin dostawy podany jest pod linkiem ︎︎︎ Dostawa.
 7. Sprzedawczyni dołoży wszelkich starań, aby Termin realizacji Zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do zmiany Terminu realizacji Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych (np. opóźnienie drukarni przy realizacji Zamówienia).
 8. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim ustaleniu takiej formy ze Sprzedawczynią.


§ 9. Brak prawa do odstąpienia od Umowy


 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na fakt, iż przedmiotem świadczenia jest Utwór będący rzeczą unikatową, niepodlegającą masowej produkcji, służącą zaspokojeniu potrzebom estetyczno-intelektualnym Klientów.


§ 10. Reklamacje


 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Sprzedawczyni ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone w czytelnym formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail
  2. Numer Zamówienia
  3. Opis niezgodności Utworu z Umową sprzedaży
  4. Datę zawarcia Umowy sprzedaży będącej podstawą do reklamacji
  5. Uzasadnienie, w którym zawarte będą przyczyny złożenia reklamacji
  6. Dokumentację fotograficzną z wadą Utworu
  7. Numer rachunku bankowego
  8. Oświadczenie o chęci obniżenia ceny bądź oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Jeżeli brak jest danych wskazanych w ustępie powyżej, Sprzedawczyni występuje do Klienta o uzupełnienie ich we wskazanym czasie.
 4. W ramach reklamacji możliwa jest obniżka ceny bądź odstąpienie od umowy, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od momentu doręczenia Utworu Kupującemu.
 5. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.gotowala@gmail.com.
 6. Reklamacji nie podlegają Utwory, które zostały w sposób świadomy bądź nieświadomy narażone przez Klienta na działania nieodpowiednich czynników zewnętrznych, m.in. związanych z temperaturą, oświetleniem, wilgocią, czy też zniszczone w sposób mechaniczny bądź nieodpowiednio przechowywane.
 7. Reklamacja dotycząca uszkodzeń Utworu w trakcie przesyłki nie przysługuje Klientowi, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 8. W przypadku uznania przez Sprzedawczynię reklamacji Klienta z oświadczeniem o obniżeniu ceny Sprzedawczyni zwróci Klientowi kwotę, o którą została obniżona Cena Utworu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 9. W przypadku uznania przez Sprzedawczynię reklamacji Klienta z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient odeśle Utwór Sprzedawczyni ubezpieczoną przesyłką kurierską przez firmę wskazaną mu przez Sprzedawczynię. Koszty zwrotu Utworu ponosi Sprzedawczyni. Cena utworu wraz z kosztami zwrotu Utworu zostanie Klientowi zwrócona w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Utworu do Sprzedawczyni na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.


§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


 1. Konsument uprawniony jest do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


§ 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców


 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami ani przedsiębiorcami, o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu.
 2. Sprzedawczyni przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawczyni.
 3. W przypadku, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu Utworu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Sprzedawczynię oświadczenia o odstąpieniu.
 4. W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawczyni zwróci Przedsiębiorcy Cenę Utworu wraz z kosztami dostawy, w przypadku zrealizowania Zamówienia zwrot nastąpi nie wcześniej niż po zwróceniu przez Przedsiębiorcę Utworu Sprzedawczyni. Cena Utworu wraz z kosztami dostawy zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego podanego przez Przedsiębiorcę.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawczynię Utworu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Utworem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Utworu. Sprzedawczyni w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Utworu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w dostawie przesyłki.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawczynią a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawczyni.


§ 13. Postanowienia końcowe


 1. Zawarcie Umowy sprzedaży możliwe jest po akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu ma zastosowanie Regulamin obowiązujący w trakcie zawierania Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży, strony zobowiązują się znaleźć polubowne rozwiązanie sporu z uwzględnieniem działania w dobrej wierze.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 4.4.2023.
© 2021-2022 Agnieszka Gotowała© 2021-2022 Agnieszka Gotowała